Dle Rozhodnutí rektora č. 8/1999 je realizací bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Matematika pověřen Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě.

INFORMACE O 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

Termín odevzdání přihlášek: 15. 8. 2011

Termín úhrady poplatku za přijímací řízení: 15. 8. 2011
(rozhodující je datum provedení úhrady poplatku v pokladně, datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu nebo podání složenky na poště)

Termín přijímacích zkoušky (na studijní obory navazujícího magisterského studia): 6. 9. 2011

Přijímací zkoušky:

Bakalářský studijní program B1101 Matematika a magisterský studijní program M1101 Matematika:
Přijímací zkouška na všechny obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika a magisterského studijního programu M1101 Matematika byla zrušena. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky ke studiu (viz vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu).

Navazující magisterský studijní program N1101 Matematika:
 * Matematická analýza, Aplikovaná matematika, Geometrie, Matematická fyzika - ústní přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky - 10 bodů z 20 možných.
 * podmínky pro prominutí přijímací zkoušky - absolvování přijímací zkoušky lze prominout uchazečům, kteří úspěšně ukončili studium oboru bakalářského studijního programu Matematika v Matematickém ústavu v Opavě, nebo uchazečům, kteří v akademickém roce 2010/2011 studují v absolventském ročníku oboru bakalářského studijního programu Matematika v Matematickém ústavu v Opavě. Uchazečům, kteří splňují jednu z výše uvedených podmínek pro prominutí přijímací zkoušky, je možné přijímací zkoušku prominout na základě jejich písemné žádosti, kterou doručí nejpozději do 15. 8. 2011.

Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu

Ke studiu v matematických oborech je možno se přihlásit formou:
– vyplnění tiskopisu SEVT "Přihláška ke studiu na vysoké škole",
– elektronické přihlášky na internetových stránkách Slezské univerzity v Opavě, v sekci Informace pro uchazeče (www.slu.cz).

Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Matematického ústavu v Opavě. V přihlášce ke studiu není požadováno lékařské potvrzení (budova je bezbariérová) a vyplnění prospěchu uchazeče v průběhu studia na střední škole. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Pokud nebude k přihlášce ke studiu přiložen úředně ověřený opis maturitního vysvědčení, odevzdá ho uchazeč při zápisu do studia.

Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Matematického ústavu). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Matematického ústavu v Opavě (stag@math.slu.cz). Úředně ověřený opis maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč při zápisu do studia.

Požadované přílohy k přihlášce:

Bakalářský studijní program B1101 Matematika a magisterský studijní program M1101 Matematika:
 * úředně ověřený opis maturitního vysvědčení (opis maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací) odevzdá uchazeč o studium při zápisu do studia.
Navazující magisterský studijní program N1101 Matematika:
 * úředně ověřený opis maturitního vysvědčení (opis maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací) odevzdá přijatý uchazeč při zápisu do studia,
 * výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek) - neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě.
 * Uchazeči o studium, kteří se hlásí formou tiskopisu SEVT, přiloží výše uvedené doklady k přihlášce ke studiu nebo je odevzdají dodatečně, nejpozději do 6. 9. 2011. Uchazeči o studium, kteří si zvolili formu elektronické přihlášky, doručí tyto doklady nejpozději do 6. 9. 2011.
 * úředně ověřený opis bakalářského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (opis těchto dokladů úředně ověřený vidimací) - neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tyto doklady při zápisu do studia.Termín odevzdání přihlášek: 15. 8. 2011

Termín úhrady poplatku za přijímací řízení: 15. 8. 2011
(rozhodující je datum provedení úhrady poplatku v pokladně, datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu nebo podání složenky na poště)

Termín přijímacích zkoušek: září 2011

Přijímací zkoušky:

Doktorský studijní program P1102 Matematika:
Na obory doktorského studia probíhá ústní přijímací zkouška z matematiky v rozsahu vysokoškolského studia matematiky; přihlíží se také k případné vědecké nebo odborné činnosti uchazeče.

Požadované přílohy k přihlášce:

Doktorský studijní program P1102 Matematika:
 * úředně ověřený opis magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (opis těchto dokladů úředně ověřený vidimací) - neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě.

V rámci vypisovaného přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 bude ke studiu v oborech bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Matematika přijato nejvýše 200 uchazečů.

Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:
 * pro obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika a magisterského studijního programu M1101 Matematika: 250,- Kč

 * pro obory navazujícího magisterského studijního program N1101 Matematika a doktorského studijního programu P1102 Matematika:
   - přihláška formou tiskopisu SEVT: 550,- Kč
   - elektronická přihláška: 450,- Kč

Způsoby úhrady poplatku:

 * bankovním bezhotovostním převodem

Název banky: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 8010-1809708833/0300
Variabilní symbol: 0375000211
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
Konstantní symbol: 558

 * poštovní poukázkou

Název banky: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 8010-1809708833/0300
Variabilní symbol: 0375000211
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
Konstantní symbol: 179

 * v hotovosti v pokladně Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Hradecká 17, Opava


Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2011/2012

Informace podává sekretariát Matematického ústavu v Opavě:
adresa: Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
tel.: 553 684 661 (sekretariát MÚ – J. Böhmová)
tel.: 553 684 680 (studijní oddělení MÚ – ing. J. Šindlerová)
fax: 553 684 680
e-mail: jana.sindlerova@math.slu.cz
            math@math.slu.cz
Internet: http://www.math.slu.cz

V Opavě dne 22. 3. 2011

Schválil: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
            ředitel Matematického ústavu v Opavě