Organizace studia

Matematický ústav poskytuje možnost doktorského studia v těchto oborech
Doktorské (4 leté):

Studium je organizováno v prezenční a kombinované formě. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské vzdělání ve stejném nebo příbuzném oboru a složení přijímací zkoušky.
Přijatému studentovi je stanoven školitel. Školitel stanoví po dohodě se studentem jeho studijní program, který je vypracován pro každého studenta individuálně. Dále vede studenta po odborné stránce a kontroluje plnění stanoveného programu. Studijní programy podléhají schválení oborovou komisí doktorského studia.
Studenti v prezenční formě doktorského studia se podílejí na výuce v rozsahu nejvýše 4 hodiny týdně.
V průběhu studia koná student zkoušky z odborných předmětů stanovených jeho studijním programem a z angličtiny. (Studium lze nahradit zkouškou v případě, že student příslušný jazyk dostatečně ovládá.) Po dohodě se školitelem si studenti zapíší alespoň čtyři fakultativní předměty z uvedeného seznamu fakultativních předmětů. Rozsah studia je stanoven individuálně po dohodě se školitelem. Každý předmět je zakončen komisionální zkouškou.
Součástí studijního programu je samostatná vědecká práce na téma stanovené studijním programem a aktivní práce v jednom z vědeckých seminářů Matematického ústavu. Výsledky své vědecké práce předkládá student ve formě dizertační práce.
Studium je ukončeno složením státní doktorské zkoušky a obhajobou dizertační práce před oborovou komisí. Státní doktorskou zkoušku a obhajobu lze konat až po složení všech dílčích zkoušek.
Zkoušky a obhajoba dizertace se mohou konat v jazyce českém, slovenském nebo anglickém (po dohodě se školitelem případně i v jiném). Dizertace musí být napsána anglicky, výjimečně v jiném světovém jazyce, v češtině nebo ve slovenštině.

Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě.

Doktorský studijní program matematika (4 letý)
Kód programu: P 1102

Geometrie a globální analýza (Ph.D.) - kód oboru: 1101V010

Základní informace o oboru:
Typ studia: doktorský
Délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční, kombinované

Garant oboru:
Profil posluchače: Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v některé z oblastí geometrie a globální analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický a pasivně další cizí jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na vysoké škole.

Průběh státní doktorské zkoušky: Student dostane tři otázky, z toho jednu k tematice dizertace a další dvě z dohodnutých okruhů.

Povinné předměty

Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací (Doc. Sergyeyev)
Seminář
Angličtina

Fakultativní předměty


Matematická analýza (Ph.D.) - kód oboru: 1101V014

Základní informace o oboru:
Typ studia: doktorský
Délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční, kombinované

Garant oboru:
Profil posluchače: Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v některé z oblastí matematické analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický a pasivně další cizí jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na vysoké škole.

Průběh státní doktorské zkoušky: Student dostane tři otázky, z toho jednu k tematice dizertace a další dvě z literatury, kterou měl předepsanou studijním plánem. Vymezení částí, ze kterých bude student zkoušen, je v pravomoci předsedy komise po domluvě se školitelem.

Povinné předměty

Seminář z matematické analýzy (Prof. Smítal, Prof. Engliš, Doc. Štefánková)
Seminář (další seminář dle výběru)
Angličtina

Fakultativní předměty


Školitelé v doktorském studiu

Geometrie a globální analýza (P 1102)

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, PhD.
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

Matematická analýza (P 1102)

Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. (MÚ AV ČR, Praha, jmenován školitelem Ing. Petra Harasima)
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.(MÚ AV ČR, Praha)
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.
Doc. RNDr. Marta Štefánková, PhD.