Přehledné informace o studijním oboru

Geometrie (Mgr., navazující)

Základní informace o oboru:
Typ studia: navazující magisterský
Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční studium

Garant oboru:
Profil posluchače: Studium je zaměřeno buď teoreticky nebo aplikačně, a to v návaznosti na téma diplomové práce. Absolventi získávají hlubší znalosti geometrie a jejích moderních i klasických aplikací ve fyzikálních a technických vědách a v oblasti výpočetní techniky. Jejich vzdělání odpovídá potřebám samostatné tvůrčí, odborné a vědecké práce. Jsou schopni samostatného studia, a to i v anglickém jazyce. Jsou připraveni ke spolupráci s fyziky, inženýry, počítačovými odborníky, ovládají výpočetní techniku na uživatelské úrovni. Uplatnění najdou ve výzkumných a vývojových ústavech a ve vědeckých a pedagogických institucích. Předpokládá se, že část absolventů bude absolvovat navazující doktorské studium.

Studijní plán oboru:
Součástí studijního programu oboru Geometrie (Mgr., navazující) jsou tyto bloky:

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Podrobnější informace:
Informace pro uchazeče
Studijní program a harmonogram