Přehledné informace o studijním oboru

Aplikovaná matematika (Mgr., navazující)

Základní informace o oboru:
Typ studia: navazující magisterský
Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční studium

Garant oboru:
Profil absolventa: Studium staví na širším matematickém základě s následným zaměřením na aplikační oblasti, včetně matematického modelování, numerických metod, teorie optimalizace, pravděpodobnosti a matematické statistiky i jejich využití ve finanční sféře.

Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni, a také schopnost komunikace se specialisty nematematiky.

Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti aplikované matematiky. Jsou připraveni jak pro uplatnění v aplikovaném výzkumu, průmyslové sféře, státní správě i finančních institucích, kde jsou schopni vytvářet, analyzovat a aplikovat matematické modely reálných procesů, tak pro navazující doktorské studium, které je předurčí především pro práci ve vědeckých a pedagogických institucích.

Studijní plán oboru:
Součástí studijního programu oboru Aplikovaná matematika (Mgr., navazující) jsou tyto předměty.

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Podrobnější informace:
Informace pro uchazeče
Studijní program a harmonogram