Přehledné informace o studijním oboru

Matematická fyzika (Mgr., navazující)

Základní informace o oboru:
Typ studia: navazující magisterský
Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční studium

Garant oboru:
Profil posluchače: Studenti získají hluboké matematické vzdělání a zároveň široký rozhled v oblastech teoretickofyzikálních s důrazem na matematické základy příslušné fyzikální teorie, s akcentem na propojení matematiky s fyzikou a aplikacemi moderních matematických metod ve fyzice. Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických nebo fyzikálních), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, a schopnost adaptace. Absolventi se budou dobře orientovat v nově vznikajících mezioborových směrech přírodovědného či technického výzkumu. Předpokládá se, že nejlepší z nich budou pokračovat v doktorském studiu téhož nebo příbuzných oborů. Uplatnění najdou v oblasti vysokého školství a vědy, případně jako vysoce erudovaní středoškolští učitelé matematiky nebo fyziky (po doplnění pedagogického minima), zejména na gymnáziích přírodovědného zaměření.

Studijní plán oboru:
Součástí studijního programu oboru Matematická fyzika (Mgr., navazující) jsou tyto bloky:

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Podrobnější informace:
Informace pro uchazeče
Studijní program a harmonogram