Přehledné informace o studijním oboru

Matematická analýza (Mgr., navazující)

Základní informace o oboru:
Typ studia: navazující magisterský
Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční studium

Garant oboru:
Profil posluchače: Studium je zaměřeno buď teoreticky nebo aplikačně, a to v návaznosti na téma diplomové práce. Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti širšího základu matematiky, včetně aplikačních oblastí, jako je pravděpodobnost a matematická statistika, numerická analýza, matematické modelování, a také znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni. Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti matematické analýzy. Jsou připraveni jak pro praktický život tak pro navazující doktorské studium, které je předurčí především pro práci ve vědeckých a pedagogických institucích.

Studijní plán oboru:
Součástí studijního programu oboru Matematická analýza (Mgr., navazující) jsou tyto bloky:

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Podrobnější informace:
Informace pro uchazeče
Studijní program a harmonogram