Přehledné informace o studijním oboru

Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3 leté studium)

Základní informace o oboru:
Typ studia: bakalářský
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční studium

Garant oboru:
Možnosti rozšíření:
Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat v magisterském studijním programu Krizový management na fakultě Speciálních studií Žilinské univerzity v Žilině, nebo na oborech obdobného zaměření ostatních vysokých škol v ČR.

Profil posluchače:
Absolventi oboru jsou schopni podílet se na řešení úkolů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením mimořádných událostí a krizových situací. Disponuji znalostmi a dovednostmi v oblasti krizového a havarijního plánování, koordinace integrovaného záchranného systému, bezpečnosti objetů a osob a ochrany obyvatelstva. Prvořadou dovedností absolventů je schopnost aplikovat matematické a statistické metody při plánování a řízení procesů v oblasti ekonomiky a krizového řízení. Absolventi jsou schopni využívat specifické informační technologie pro uplatnění těchto metod v praxi.

Uplatnění absolventa:
Na základě získaných znalostí a dovedností se absolventi oboru uplatní ve funkcích odborných referentů odborů krizového řízení státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Široké uplatnění naleznou taktéž na pozicích odborných pracovníků podniků a institucí v oblasti havarijního plánování a krizového řízení a v dalších oblastech vyžadujících uplatnění matematických a statistických metod při rozhodování a řízení.

Spolupráce s institucemi:
Studijní plán oboru:
Součástí studijního programu oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací jsou tyto bloky:

V rámci studia absolvují studenti praxi, která probíhá ve 3. ročníku studia, v podnikové či státní sféře.

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Podrobnější informace:
Informace pro uchazeče
Studijní program, harmonogram a doporučená skladba předmětů
Požadavky ke státním závěrečným zkouškám
Seznam závěrečných prací

Kontakt:
Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
Na Rybníčku 1, 746 01 Opava
tel.: 553 684 680 (Ing. Jana Šindlerová - referentka pro studijní záležitosti)
e-mail: jana.sindlerova@math.slu.cz
fax: 553 684 680
Internet: http://www.math.slu.cz