Kandidát: Ing. Bc. Petr Harasim

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "On the worst scenario method and its application to uncertain differential equations"

Školitel: Doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. - PřF MU, Brno Posudek
Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, Praha Posudek

Autoreferát

Dne 31. 3. 2010 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Ing. Bc. Petru Harasimovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).


Kandidát: RNDr. Jan Kotůlek

Téma dizertace: "On a Spectral Formulation of Quantum Mechanics with an Application to Soldering Form of Spin Geometry"

Školitel: Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.

Oponenti:
Prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc. - FMFI UK, Bratislava Posudek
Prof. Rikard von Unge, Ph.D. - PřF MU, Brno Posudek

Autoreferát

Dne 8. 9. 2010 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Janu Kotůlkovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).