Kandidát: RNDr. Veronika Kurková

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "Solution of open problems in low-dimensional dynamics"

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. - Univerzita M. Bela, Banská Bystrica Posudek
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. - Matematický ústav v Opavě Posudek

Autoreferát

Dne 23. 9. 2009 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Veronice Kurkové přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).


Kandidát: Mgr. Renata Otáhalová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "Berezin transforms on spaces of holomorphic and harmonic functions"

Školitel: Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, Praha Posudek
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. - Matematický ústav v Opavě Posudek

Autoreferát

Dne 15. 10. 2009 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Renatě Otáhalové přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).