Kandidát: Ing. Bc. Jan Melecký

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "A dynamics of intrinsic value in simple stock market models"

Školitelka: Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. - PřF MU, Brno Posudek
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. - OPF SU, Opava Posudek

Dne 3. 7. 2007 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Ing. Bc. Janu Meleckému přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát


Kandidát: Mgr. Petra Kordulová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "Quasilinear hyperbolic equation with hysteresis"

Školitel: Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. - AV ČR, Praha

Konzultantka: RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. - MÚ SU, Opava

Oponenti:
Prof. RNDr. Jan Franců, CSc. - VUT, Brno Posudek
Prof. Ralph E. Showalter - Oregon State University, USA Posudek

Dne 5. 11. 2007 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Petře Kordulové přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát