Univerzitní předpisy upravující studium

Úplné znění statutu Slezské univerzity v Opavě

Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě

Disciplinární řád pro studenty + I. změny

I. Změny a doplnění Směrnice rektora č. 6/2010 o úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě

Předpisy MÚ upravující studium

Rozhodnutí ředitele k podávání písemných přihlášek ke státním závěrečným zkouškám

Vyhláška ředitele k realizaci zápisu do akademického roku 2011/2012 pro studenty bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu Matematika

Pokyny pro studenty, kteří chtějí v řádném termínu ukončit studium státní závěrečnou zkouškou v akademickém roce 2010/2011

Metodika úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování závěrěčných prací na Matematickém ústavu v Opavě

Formuláře

Žádost

Žádost o uznání studijních povinností

Výstupní list

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce .DOC - přihláška je dostupná teké ve formátu .PDF

Žádost o vydání identifikační karty studenta