Kandidát: Mgr. Milan Pobořil

Obor: Geometrie a globální analýza

"K problematice reprezentací nulové křivosti"

Školitel: Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. - PřF UP, Olomouc Posudek
Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. - FSI VUT, Brno Posudek

Dne 17. 5. 2006 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Milanu Pobořilovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát