Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Matematickému ústavu Slezské univerzity dle § 82 a 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) oprávnění konat habilitační řízení v oborech

Matematika - Geometrie a globální analýza (od 1999 do 1. 11. 2019 MŠMT č. j. 21713/2011-M3)
Matematika - Matematická analýza (od 1995 do 20. 10. 2015 MŠMT č. j. 17 753/2007-30/1)

a oprávnění konat řízení ke jmenování profesorem v oboru

Matematika - Matematická analýza (od 1995 do 20. 10. 2015 MŠMT č. j. 17 753/2007-30/1)

Habilitační řízení
Profesorská řízení

Podmínky habilitace a jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě v matematických oborech.