Informace k ubytovacím stipendiím

V souladu s čl. 7 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě a Metodického pokynu rektora č. 2/2010 pro podávání žádostí o ubytovací stipendia v akademickém roce 2010/2011 musí být pro uplatnění nároku na přiznání ubytovacího stipendia na celý akademický rok (období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) podána žádost nejpozději do 10. 11. 2010, do 12.00 hod. Žádost musí být podána elektronicky v informačním systému STAG (dále jen IS STAG).

Žádost v elektronické podobě si v IS STAG musí podat:
  - noví studenti, přijatí ke studiu od akademického roku 2010/2011, kteří doposud nepodávali žádost o ubytovací stipendium,
  - stávající studenti, kterým se změnilo osobní číslo (např. v případě přestupu na jiný obor),
  - stávající studenti, kteří si doposud žádost nikdy nepodávali,
  - studenti, kteří po úspěšně zakončeném studiu pokračují v navazujícím magisterském studijním programu N1101 Matematika nebo doktorském studijním programu P1102.

Stávající studenti, kterým se nezměnilo osobní číslo studenta a kteří již mají o stipendium zažádáno (podali si elektronickou žádost v akademickém roce 2008/2009, resp. 2009/2010 a nadále mají nárok na stipendium), novou elektronickou žádost nepodávají. Musí ale v žádosti zkontrolovat své osobní údaje, údaje o trvalém bydlišti a o kontaktní adrese určené k doručování a údaje o bankovním spojení v České republice.

Upozornění:
Žádost musí být vyplněna správně a musí obsahovat všechny požadované informace (osobní údaje studenta, údaje o trvalém bydlišti, údaje o kontaktní adrese určené k doručování a údaje o bankovním spojení v ČR). Za správnost a úplnost informací uvedených v žádosti odpovídá žadatel. Žádost, ve které nebudou uvedeny úplné údaje nutné pro výplatu stipendia, bude považována za bezpředmětnou.
Žádost o ubytovací stipendium je možné podat i po uvedeném termínu. Nárok na výplatu ubytovacího stipendia pak vzniká od prvního dne měsíce následujícího po podání elektronické a písemné žádosti při splnění podmínek uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) až e) Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění.

Doplňující informace k ubytovacím stipendiím:

Podle čl. 7 odst. 1 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, má na ubytovací stipendium nárok student, který splňuje tyto podmínky:

  1. je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
  2. studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve; vícenásobný zápis do studia v prvním ročníku v období od 1. května do 30. října určitého roku se nepovažuje za druhý a další studijní program pokud k 31. říjnu téhož roku je student zapsán pouze v jednom studijním programu,
  3. nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
  4. nemají místo trvalého pobytu v okrese Opava.

Vyhláška ředitele k podávání žádostí o ubytovací stipendia

Žádost o ubytovací stipendium on-line (IS STAG / Moje studium / Moje údaje / Stipendia studenta)

Metodický pokyn rektora č. 2/2010 pro podávání žádostí o ubytovací stipendia v akademickém roce 2010/2011

Rektorátní informace k ubytovacím stipendiím


Informace k sociálním stipendiím

V souladu s čl. 6 odst. 4 až 7 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, a Metodického pokynu rektora č. 1/2010 pro podávání žádostí o sociální stipendia dle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, v akademickém roce 2010/2011 musí být pro uplatnění nároku na přiznání sociálního stipendia na celý akademický rok (období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011) podána žádost nejpozději do 10. 11. 2010, do 12.00 hod.

Žádost musí být podána elektronicky v informačním systému STAG a současně musí být do uvedeného termínu doručena na studijní oddělení Matematického ústavu žádost v písemné podobě společně s písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Zkrácená verze písemné žádosti je k dispozici ZDE nebo na studijním oddělení Matematického ústavu.

Elektronickou a písemnou žádost o sociální stipendium si podávají:
  - noví studenti, přijatí ke studiu od akademického roku 2010/2011, kteří doposud nepodávali žádost o sociální stipendium,
  - stávající studenti, kterým se změnilo osobní číslo (např. v případě přestupu na jiný obor),
  - stávající studenti, kteří si doposud žádost nikdy nepodávali,
  - studenti, kteří po úspěšně zakončeném studiu pokračují v navazujícím magisterském studijním programu N1101 Matematika nebo doktorském studijním programu P1102.

Stávající studenti, kterým se nezměnilo osobní číslo studenta a kteří již mají o stipendium zažádáno (podali si elektronickou žádost v akademickém roce 2008/2009, resp. 2009/2010 a nadále mají nárok na stipendium), novou elektronickou žádost nepodávají. Musí ale v elektronické žádosti zkontrolovat své osobní a kontaktní údaje a údaje o bankovním spojení v České republice a současně musí do uvedeného termínu doručit na studijní oddělení Matematického ústavu písemnou žádost o sociální stipendium společně s platným písemným potvrzením o výši rozhodného příjmu rodiny zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě.

Upozornění:
Žádost musí být vyplněna správně a musí obsahovat všechny požadované informace (osobní a kontaktní údaje studenta, údaje o bankovním spojení v ČR). Za správnost a úplnost informací uvedených v žádosti odpovídá žadatel. Žádost, ve které nebudou uvedeny úplné údaje nutné pro výplatu stipendia, bude považována za bezpředmětnou.
Při změně sociální situace je možné podat elektronickou a písemnou žádost o sociální stipendium rovněž v průběhu akademického roku, nárok na stipendium vzniká za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky pro přiznání tohoto stipendia.
Platnost písemného potvrzení vydaného úřadem státní sociální podpory za příslušný kalendářní rok je 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován (za rok 2008 - platnost do 30. 9. 2010, za rok 2009 - platnost do 30. 9. 2011).


Vyhláška ředitele k podávání žádostí o sociální stipendia

Žádost o sociální stipendium on-line (IS STAG / Moje studium / Moje údaje / Stipendia studenta)

Formulář žádosti v písemné podobě (.doc)

Metodický pokyn rektora č. 1/2010 pro podávání žádostí o sociální stipendia v akademickém roce 2010/2011

Rektorátní informace k sociálním stipendiím