Obecné informace o oboru:

Akreditace: Rozhodnutím MŠMT č.j. 29 796/2000 ze dne 26. 10. 2000 byla rozšířena akreditace bakalářského studijního programu Matematika o studijní obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací Rozhodnutím MŠMT č.j. 16 675/2002-30 ze dne 25. 4. 2002 byla platnost akreditace studijního oboru prodloužena do 25. 4. 2008.
Typ studia: bakalářský
Délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční studium
Možnosti rozšíření:
Absolventi tohoto oboru mohou na základě vzájemné dohody s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství pokračovat ve studiu a po úspěšném absolvování získat akademický titul inženýr, ve zkratce Ing. Taktéž mohou pokračovat v magisterském studiu na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích na Zdravotně-sociální fakultě oboru krizová radiobiologie a toxikologie po splnění rozdílových zkoušek. A dále mají možnost pokračovat ve 2 letém inženýrském studiu na fakultě Špeciálneho inžinierstva Žilinské univerzity po absolvování příjmacího řízení.

Profil posluchače:

Absolvent bude zaměřen na praktické využívání znalostí v oblastech:

Absolvent by měl umět:

Spolupráce s institucemi:

Možnost navazujícího studia:

V rámci praxe studentů spolupráce s podniky a institucemi: